Slobodno nas nazovite, ne grizemo : )

Politika zaštite osobnih podataka

Agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju Zakon o zaštiti osobnih podataka, Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR te drugi primjenjivi propisi.

Cilj ove Politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje ispitanici u vezi obrade osobnih podataka imaju. Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Agencija obrađuje i podatke koje obrađuju partneri Agencije u ime i za potrebe agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o.

1. KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade osobnih podataka:

Nomadi daleka putovanja d.o.o., Gacka 16, 10000 Zagreb, OIB: 56453686910.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

adresa: Gacka 16, 10000 Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

adresa e-pošte: info@nomadi.hr; nomadi@nomadi.hr

2. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Nomadi daleka putovanja d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje Ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja Ugovora
 • zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima; otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara; zaštita osoba i imovine
 • ispunjavanje Vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
 • odgovaranje na Vaše upite i komentare
 • nužnog poštivanja zakonskih obveza
 • ako ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

3. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonita, poštena i transparentna obrada

Podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Načelo transparentnosti očituje se u tome da obavještavamo ispitanike kako se osobni podaci koji se odnose na ispitanike prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Načelom transparentnosti traži se da svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka bude lako dostupna i razumljiva te da se upotrebljava jasan i jednostavan jezik. To se načelo osobito odnosi na informacije ispitaniku o identitetu voditelja obrade i svrhama obrade te daljnje informacije radi osiguravanja poštenosti i transparentnosti obrade s obzirom na pojedince o kojima je riječ i njihovo pravo da dobiju potvrdu i na obavijest o osobnim podacima koji se obrađuju, a koji se odnose na ispitanike.

Osobne podatke obrađujemo uz odgovarajuće poštovanje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka, što obuhvaća i sprječavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i ponude usluga na stranici kako bismo mogli udovoljiti Vašim interesima i potrebama, te Vas upoznati o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. koji bi klijentima mogli biti od interesa.

Pristup stranici je slobodan, registracija nije nužna.

Ograničenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka

Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

Određene osobne podatke čuvamo u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji nas obvezuje na čuvanje podataka. Ako podatke obrađujemo na temelju privole ispitanika, podatke čuvamo sve dok ispitanik ne povuče privolu. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

Također, rokovi pohrane podataka ovise o interesu naših klijenata da se kontaktiranje izvrši putem kontakt podataka koji su ujedno i osobni podaci ispitanika.

Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. U svakom trenutku imate pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

Poduzimamo svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni bez odlaganja isprave ili izbrišu.

4. PRAVA ISPITANIKA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ispitanik ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo pristup osobnim podacima i  sljedećim informacijama: o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka ili pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o izvoru podataka ako podaci nisu prikupljeni od ispitanika, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o.osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Vaše pravo na dobivanje kopije ostvaruje se u onoj mjeri u kojoj neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose.

Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, a Agencija je u tom slučaju dužni postupiti u skladu s njegovim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje podataka koji se na njega odnose, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu, osobito ako je ispitanik dijete,
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava EU ili prava Republike Hrvatske

Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Agencija radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Agencije.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Agencije ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga.

Ako smatrate da Nomadi daleka putovanja d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka te nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

U tom slučaju nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke niti ćemo Vam moći pružati svoje usluge i biti s Vama u poslovnom odnosu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo kroz našu internet stranicu putem obrazaca za kontakt i kolačića te putem emaila ili kroz ugovore o izvršenju usluga. Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj mobitela i sl.

Smatra se da svojim potpisom Ugovora o putovanju dajete privolu za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjenja Ugovora te da se ti podaci koriste u komunikaciji kao i prilikom provedbe osnovnih komercijalnih djelatnosti organizatora vezanih za putovanje. Prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja istodobno dajete suglasnost Agenciji za prenošenje osobnih podataka trećim osobama u svrhu izvršenja usluge putovanja, te suglasnost da se Vaši osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Nomada i njihovih poslovnih partnera. Ako ne želite dati takvu suglasnost, o tome se morate izjasniti prilikom prijave na putovanje.

Osobne podatke niste obvezni dostaviti, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Nomadi daleka putovanja d.o.o. neće moći s Vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez Vaše identifikacije nećemo moći ispuniti Vašu narudžbu ili prijaviti Vas na neko naše putovanje.

Privola ispitanika

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Bez privole ispitanika nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke ispitanika ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu slanjem zahtjeva:

Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Za sve upite, ispitanik se treba javiti na kontakt podatke Agencije.

6. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo osobne podatke temeljem prethodno navedenih pravnih osnova.

Podaci koje prikupljamo su primjerice ime i prezime, datum rođenja, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, adresa prebivališta, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice).

Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, i podataka koji se odnose na zdravlje ispitanika i to isključivo u svrhu izvršenja Ugovora između Agencije i ispitanika, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju Ugovora. Smatrat će se da je ispitanik koji je agenciji dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podatak.

Posebne kategorije možemo obrađivati i kada:

 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno,
 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu,
 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik,
 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu,
 • obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju prava EU ili nacionalnog prava koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika,
 • obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju prava EU ili nacionalnog prava kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne.

7. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Obrađivat ćemo prikupljene podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe, odnosno dok ne povučete Vašu privolu. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Određene osobne podatke čuvati ćemo u vremenskom periodu koji propisuje zakon.

8. PROSLJEĐIVANJE PODATAKA

Podatke ispitanika prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

 • u svrhu izvršenja Ugovora ili priprema za izvršenje Ugovora s ispitanikom – kad je to potrebno da bismo ispitaniku pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije (primjerice djelatnici smještajnog objekta, djelatnici aviokompanije, turistički vodiči, pratitelji ili voditelji putovanja, djelatnici ambasade ili konzulata u slučaju izdavanja viza, djelatnici osiguravajućih kuća i sl.)
 • kada je ispitanik dao privolu – ako je to potrebno za svrhu za koju je ispitanik dao izričitu privolu
 • kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade.

Također, postoji mogućnost držanja evidencije o putnicima kako u matičnoj zemlji, tako i u inozemstvu, sve zbog realizacije samog putovanja. Jedini način izdavanja privatnih podataka putnika jest u slučaju sudskog naloga ili sprječavanja neke kriminalne radnje od strane nadležnog državnog tijela.

Agencija zadržava pravo korištenja Vaših podataka (e-mail) u svrhu vlastite promocije (slanje novih programa i slično) sve do trenutka dok se pismenim putem (e-mail) ne izjasnite da ne želite primati promotivne ponude na e-mail.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih ispitanika klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Pristup podacima imaju osobe koje razumiju potrebu zaštite i sigurnosti podataka te koje podliježu obvezi čuvanja tajne. Osobni podaci ni u kojem slučaju neće biti prodani niti nezakonito ustupljeni trećim stranama

Naša internet stranica sadrži linkove na druge internet stranice naših partnera i oglašivača te Zaštita privatnosti i Politika zaštite osobnih podataka na njima mogu biti drugačije od naših. Molimo Vas da se, ako pristupate tim stranicama, prije davanja osobnih podataka upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na tim stranicama budući da se ova Politika primjenjuje samo na stranici agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o. Agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. ni u kojem slučaju nije odgovorna za sadržaj, produkte, usluge i postupke drugih kompanija. Poveznice ne predstavljaju sponzorstvo niti povezivanje s tim kompanijama.

Mi ili naši davatelji usluga u nekim posebnim slučajevima prenosimo Vaše osobne podatke van Europske ekonomske zajednice u SAD koristeći propisane mjere sigurnosti kroz Privacy Shield sporazum

Nomadi daleka putovanja d.o.o. poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno. Stoga Nomadi daleka putovanja d.o.o. do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka na internet stranici agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o.

10. KONTAKT

Ako sumnjate na povredu svojih osobnih podataka ili želite ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka, možete se javiti na slijedeće adrese:

adresa: Gacka 16, 10000 Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

adresa e-pošte: info@nomadi.hr; nomadi@nomadi.hr

Ako smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Korištenjem stranice agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o. ustupate nam pravo pribavljanja i korištenja Vaših osobnih podataka, na način na koji je ovdje izneseno. Ako promijenimo neke od uvjeta zaštite privatnosti, na ovom ćemo mjestu te promjene objaviti, kako biste uvijek imali uvid u način korištenja povjerenih nam podataka. Saznate li da linkovi na stranici vode na neke treće internet stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Politikom zaštite osobnih podataka, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o. molimo Vas da se ne koristite našom stranicom, ili da ne navodite svoje osobne podatke.

11. IZMJENE, DOPUNE I PRIJELAZNE ODREDBE POLITIKE

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskoj stranici www.nomadi.hr. O mogućim izmjenama i dopunama Politike ispitanici će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka ispitanik ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

U Zagrebu, 29.09.2019.