Slobodno nas nazovite, ne grizemo : )

Opći uvjeti poslovanja

 1. Program putovanja 

Nomadi daleka putovanja d.o.o. (u daljnjem tekstu Nomadi) kao organizator putovanja jamči provedbu putovanja prema opisu u programu koji on organizira i koji je obavljen na web stranici www.nomadi.hr. Sadržaj programa organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, situacije koje su izvan kontrole organizatora i sl.). Pojedine destinacije zahtijevaju prilagodbe i sitne improvizacije na terenu, stoga se aranžman programa pri izvedbi može razlikovati od objavljenog. 

 1. Prijava za putovanje 

Prijave za putovanje primaju se putem web stranice www.nomadi.hr, telefonom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te u poslovnicama agencija koje organizator putovanja ovlasti. Na temelju primljene prijave turistička agencija će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun) i kada turistička agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. 

U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio turističku uslugu. Putnik je u obvezi upoznati se sa Općim i posebnim uvjetima objavljenima na internetskoj stranici www.nomadi.hr. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba upućena agenciji usmeno ili pisano, koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, uplata prijave ili njezina dijela, uplata troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentna radnja koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka. 

Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Putnik koji prilikom prijave ne stavi agenciji na raspolaganje točne podatke odgovara za sve troškove odnosno posljedice prouzročene korištenjem netočnih podataka. Agencija može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora i zahtijevati isplatu odštete od putnika koji se ne pridržava ugovora, prije svega ako je putnik namjerno dao netočne podatke o putnicima i njihovoj starosti, odnosno ako je za vrijeme putovanja došlo do promjena o kojima putnik nije obavijestio agenciju. 

Prilikom prijave, u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje iznos od 2.000,00 kn na račun agencije otvoren u Privrednoj banci Zagreb IBAN HR0423400091111008184, osim ako program ne zahtjeva uplatu većeg depozita. U tom slučaju iznos depozita i ostalih uplata naveden je na programu ili se dogovara s putnicima pri samoj prijavi. 

Prijava obvezuje putnika. Putnik može odustati od prijave isključivo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja sadržanim u ovim Općim uvjetima. Ugovor nastaje u trenutku kada ga potpišu putnik i agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. ili kada putnik izvrši uplatu na ime cijene rezervacije bez obzira na to je li Ugovor potpisan. 

 1. Cijena i plaćanje aranžmana 

Cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta, a organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do znatnije:

✓ promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, 

✓ promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),

✓ promjene cijene smještaja, prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu 

O promjeni cijene aranžmana, organizator putovanja može putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg do 10% putnik nema pravo na naknadu štete. 

Putnik je, osim osnovne cijene aranžmana, dužan platiti i sve obvezne doplate koje se, ukoliko nisu uračunate u osnovnu cijenu usluge, zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom usluge te mogućim neobveznim doplatama u konačnu cijenu i tako predstavljaju ukupnu novčanu obvezu putnika. Posebni uvjeti plaćanja mogu biti naznačeni u programu, ugovoru i cjeniku. 

Agencija u promidžbenim materijalima i programu može preporučiti da putnik pojedine usluge, kao što su primjerice fakultativni izleti, najam sportske opreme i slično, plati na licu mjesta. U tom slučaju agencija ne nastupa kao organizator ni kao posrednik, nego samo kao informator. U tom slučaju putnik može uputiti reklamacijske zahtjeve isključivo izvođaču odnosno ponuditelju usluge, na licu mjesta. 

Kada je predmet ugovora kupnja zrakoplovnih karata, osim troškova storniranja i administrativnih troškova, agencija ima pravo zadržati iznos rezervacijske pristojbe (TSC), te dio pristojbi koje zrakoplovni prijevoznik odnosno pružatelj usluge ne vraća na temelju otkaza rezervacije. 

Prilikom prijave, u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje iznos od 2.000,00 kn na račun agencije otvoren u Privrednoj banci Zagreb IBAN HR0423400091111008184, osim ako program ne zahtjeva uplatu većeg depozita. U tom slučaju iznos depozita i ostalih uplata naveden je na programu ili se dogovara s putnicima pri samoj prijavi. Danom plaćanja smatra se dan kada je na transakcijskom računu agencije zabilježena uplata putnika. 

Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja, osim ako nije drugačije navedeno ili dogovoreno. Ako putnik ne plati cijenu usluge ili koji njen dio u predviđenom roku, smatra se da je otkazao ugovor i primjenjuju se odredbe o putnikovom otkazu ugovora. 

Pravodobno i pravilno plaćen predujam i troškovi prijave jamče putniku, pod uvjetima određenima ovim Općim uvjetima i uputama za usluge koje agencija posreduje, sudjelovanje, odnosno raspoloživo mjesto u pojedinoj rezerviranoj usluzi ili putovanju. Uplatom rezervacije putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama usluge putovanja te da prihvaća Opće uvjete i upute pružanja usluge putovanja. 

 1. Kategorizacija smještaja 

Ponuđeni smještajni objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, udobnost kao i druge usluge u ponudi smještajnog objekta pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. 

 1. Promjena programa 

Organizator putovanja zadržava pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1). Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Ako putnik prihvati alternativnu uslugu, te ako je ta usluga skuplja, neposredni pružatelj usluge dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija neposredni pružatelj usluge vraća putniku razliku. Agencija je dužna sve putnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak obavijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti ili primljenoj informaciji od strane pružatelja usluge. 

Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti te pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje organizator ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene u programu radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju izvanredne troškove pokriva sam putnik. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama. 

Ako u programu dođe do bitne izmjene bez opravdanog razloga, organizator će vratiti kupcu cjelokupni iznos uplate ukoliko kupac odustane od putovanja prije početka korištenja aranžmana. Ako bitne promjene nastanu za vrijeme korištenja aranžmana, putnik snosi troškove ostvarenih usluga do trenutka pismenog obavještavanja organizatora putovanja, ukoliko se utvrdi opravdanost prigovora putnika. 

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika. 

 1. Pravo organizatora na otkaz 

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. U tom slučaju putniku se uplaćeni iznos putovanja vraća u cijelosti, uz napomenu da je iznos za eventualno uplaćeno putno osiguranje nepovratan. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Grupa može putovati i s manje putnika, no u tom slučaju potrebno je napraviti rekalkulaciju cijene. 

 1. Odustajanje putnika od putovanja 

Ukoliko putnik ne uplati puni iznos cijene putovanja najkasnije 30 dana prije polaska na put, smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povratka akontacije za putovanje. 

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno, na e-mail agencije: info@nomadi.hr ili nomadi@nomadi.hr. Organizator u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. 

✓ u slučaju otkaza putovanja od strane putnika pismenim putem ili ukoliko putnik ne uplati puni iznos cijene putovanja 30 dana prije polaska na put, agencija zadržava iznos od 2.000,00 kuna uplaćen na ime rezervacije putovanja. U iznimnim slučajevima, koji se posebno razmatraju, putniku se može odobriti korištenje navedenog iznosa za neko drugo putovanje u ponudi agencije i to u roku od godinu dana od datuma pismenog otkaza. Agencija pritom zadržava pravo umanjenja navedenog iznosa za cijenu eventualno nastalog nepovratnog troška prilikom organizacije putovanja za navedenog putnika

✓ za otkaz do 31 dan prije puta organizator putovanja naplaćuje 50% ukupne cijene aranžmana

✓ za otkaz od 30-15 dana prije puta 80%

✓ za otkaz od 14-0 dana prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% ukupne cijene aranžmana 

Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. 

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju da je organizator do otkaza putovanja od strane putnika već ostvario izvjestan trošak, ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator ima pravo naplatiti cjelokupan iznos ostvarenog troška. 

Tijekom korištenja usluge putovanja putnik može prekinuti putovanje na svoju želju uz potpis izjave o prekidu korištenja usluge putovanja. Ako za vrijeme korištenja usluge putovanja putnik prekine korištenja usluge putovanja, nakon povratka nema pravo na povrat troškova ili uplaćenog iznosa, ni djelomično niti u cijelosti. 

Kod otkazivanja ugovora, putnik nema pravo naknade eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Za odustajanje od putovanja uzrokovano višom silom: smrti ili bolesti u užoj obitelji, poziva na vojnu vježbu ili elementarne nepogode, organizator predlaže uplatu osiguranja od otkaza putovanja. 

Ove odredbe primijenjuju se ukoliko na prednjoj strani Ugovora o putovanju nisu navedeni drugačiji rokovi otkaza. 

 1. Obveze organizatora putovanja 

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravilima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točku 5) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. 

 1. Obveze putnika 

Putnik je dužan: 

✓ posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, kada je to moguće, posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, niti je odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. Neispravne putne isprave, neodobravanje vize, što za posljedicu ima nemogućnost putovanja, ne obvezuje agenciju ni na koji način i primjenjuju se uvjeti otkaza putovanja od strane putnika. 

✓ poštivati zdravstvene propise zemalja u koje putuje i čije granice prelazi. Ukoliko je prema propisima zemlje u koju se putuje obvezno cijepljenje, putnik je dužan obaviti cijepljenje i posjedovati potrebne dokumente i potvrde o istom, a prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koje dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7. 

✓ poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja. Na putniku je cjelokupna odgovornost ukoliko posjeduje ilegalne supstance ili količinu alkoholnih pića, cigareta i ostalih proizvoda koja premašuje dopuštenu količinu sukladno carinskim propisima zemlje čiju granicu prelazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik koji je prekršio propise. 

✓ poštovati propise zemlje u kojoj se nalazi i odgovoran je ukoliko zbog nepoštivanja istih ne može nastaviti putovanje. U takvom slučaju putnik sam snosi sve troškove i snosi posljedice koje nastaju zbog nepoštivanja propisa. Putnik je odgovoran ukoliko on osobno krši propise, ukoliko njegova prtljaga i njegove stvari ne odgovaraju propisima ili ukoliko njegovi dokumenti ne odgovaraju propisima. Agencija će uvijek u najboljoj namjeri u slučaju upita putnika, uputiti putnika na izvor informacija vezanih za propise pojedine zemlje ali ne preuzima nikakvu odgovornost za nepoštivanje propisa od strane putnika kao ni za posljedice nastale zbog nepoštivanje propisa. 

✓ pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posljedice i troškove štete koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. 

✓ pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora putovanja. 

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za eventualnu učinjenu štetu te je istu dužan nadoknaditi. 

 1. Prtljaga i putno osiguranje 

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage ili dragocjenosti, a u hotelu se preporuča najam sefa, ukoliko je isti na raspolaganju. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu prijevoznog sredstva te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njegovog nadzora. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje oštećenje ili gubitak nastupi. 

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje. Prilikom rezervacije putovanja organizator će ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu, tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja. Preporučuje se pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja, a organizator će ovisno o putovanju kupcu ponuditi najbolju opciju. 

 1. Osiguranje od rizika otkaza putovanja 

Putnik može prilikom prijave ili u trenutku sklapanja Ugovora uplatiti osiguranje od otkaza usluge putovanja. Agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. preporučuju uplatu police osiguranja od otkaza. 

Osiguranje od otkaza potrebno je uplatiti prilikom uplate cijene putovanje, odnosno prve uplate dijela cijene. Osiguranje od otkaza vrijedi uz pismenu potvrdu u slučajevima vojnog poziva, smrtnog slučaju u užoj obitelji, bolesti putnika i ostalim slučajevima propisanim uvjetima osiguravateljske kuće. Ukoliko putnik nema ugovorenu policu osiguranja od otkaza putovanja, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenima u članku 7. ovog dokumenta neovisno o potvrdi o vojnom pozivu, bolesti, smrti u užoj obitelji ili drugim razlozima odustanka od putovanja. 

Trošak pribavljanja viza ne isplaćuje se niti u slučaju kada putnik ima ugovorenu policu osiguranja od otkaza putovanja. Putnik koji je uplatio policu osiguranja od otkaza putovanja u slučaju odustanka od putovanja nema pravo na povrat troškova police osiguranja od otkaza putovanja. Uplatom navedene police putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo, čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Agencija se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju koja se odnosi na paket aranžman, a potrebna je za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu. Svi uvjeti navedeni su u polici osiguranja i agencija u interesu putnika savjetuje putnika da ih pažljivo pročita. 

Premija osiguranja izračunava se u ovisnosti o vrijednosti usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim agencija ima sklopljen ugovor o posredovanju. Nomadi daleka putovanja d.o.o. nastupaju kao posrednik za sklapanje polica osiguranja. 

Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u nadležnosti je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza usluge putovanja. 

 1. Putovanje u organizaciji drugih organizatora/ turoperatora 

Za sve aranžmane gdje je agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. glavni organizator putovanja vrijede ovi Opći uvjeti. U slučaju kada je agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja, za to putovanje primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te s potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja glavnog organizatora. 

 1. Rješavanje prigovora 

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da položi pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te svoj prigovor podnosi zasebno. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Postupak u svezi s prigovorom: 

✓ odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. 

✓ ako uzrok prigovoru nije otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde, te najkasnije 8 dana po povratku s puta pismeni prigovor agenciji (na adresu ili putem email adrese agencije) te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana. 

✓ organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na destinaciji. 

✓ dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. 

Za štetu koja povodom usluge putovanja nastane na strani putnika, pružatelj usluge putovanja odgovara najviše do visine plaćene cijene usluge putovanja. 

Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu odgovornog organizatora. 

 1. Osiguranje za slučaj stečaja organizatora putovanja – jamčevina 

Turistička agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. je sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) ugovorila osiguranje jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman kod UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, 10000 Zagreb. 

Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu (osigurninu) zbog nastalih troškova u skladu s odredbama Ugovora broj 45 – 7002691787 o osiguranju jamčevine turističkih paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana i vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja turističke agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o. 

U slučaju da dođe do nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja turističke agencije Nomadi daleka putovanja d.o.o. putnici koji se zateknu na putovanju kao i oni kojima je izostala usluga putovanja trebaju kontaktirati Osiguratelja UNIQA osiguranje d.d.: 

✓ putem kontakt centra na telefon broj +385 1 6324 200

✓ putem e-maila na adresu za prijavu štete prijava.stete@uniqa.hr

✓ poštom na adresu: UNIQA osiguranje d.d, Planinska 13A, 10000 Zagreb 

 1. Osiguranje od odgovornosti za štetu 

Organizator putovanja je s osiguravateljem UNIQA osiguranje d.d. sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti prema trećim osobama i profesionalne odgovornosti organizatora putovanja. Broj police je 11 – 7002691795. Kontakt Osiguratelja je moguć kao što je navedeno u točki 15. ovih uvjeta. 

 1. Zaštita osobnih podataka 

Agencija Nomadi daleka putovanja d.o.o. sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te drugom primjenjivim propisima. Smatra se da putnik potpisom Ugovora o putovanju daje suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjenja Ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta istodobno daje suglasnost agenciji Nomadi daleka putovanja d.o.o. za prenošenje osobnih podataka trećim osobama u svrhu izvršenja usluge putovanja, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi agencije i njenih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje. 

 1. Završne odredbe 

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i opće uvjete putovanja. Ukoliko je u ugovoru objavljena odredba različita od općih uvjeta putovanja, primijenjuje se odredba iz ugovora. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja. Datum zadnjeg ažuriranja općih uvjeta: 15.09.2019. 

Odgovorni organizator: 

NOMADI DALEKA PUTOVANJA d.o.o. za usluge, turistička agencija 

Sjedište: Gacka 16, 10000 Zagreb OIB: 56453686910 

Tvrtka je upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/8814-4. Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti. 

Broj police osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana: 11–7002691795 Broj police osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman: 45–7002691787 

Žiro račun (IBAN): HR0423400091111008184 kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb PDVID: HR56453686910 Član uprave društva i voditelj poslovanja: Kristijan Grubišić